The monographs and chapters in book collection

№ з/п

Назва

Вихідні дані

Обсяг (друк. арк.)

Співавтори

1.

Стратегические группы предприятий: концепция, методология, управление. Научное издание

Х.: ООО "Кроссроуд", 2006 . – 440 с.

31,6
10,5

Пушкарь А.И., Жуков Ю.Е.

2.

Збалансована система показників: Монографія

Харків: ВД "Інжек", 2007. – 192 с.

12,0
4,0

Кизим М.О.,
Зінченко В.А.

3.

Управління створенням і розвитком видатної корпорації

Харків: ВД "Інжек", 2007. – 208 с.

15,6
5,2

Кизим М.О.,
І.В. Ялдін

4.

Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства: Наукове видання

Х.: ВИД. ХНЕУ, 2007. – 276 с.

17,25

5.

Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті збалансованої системи показників. Монографія

Харків: ВД "Інжек", 2007. –  152 с.

9,1
4,5

І.В. Ярошенко

6.

Стратегічна інтеграція підприємств:механізм управління та моделювання розвитку. Наукове видання

Харків: ВД "Інжек", 2008. – 408 с.

20,5

7.

Постанова задачі моделювання конкурентної поведінки інтегрованої структури бізнесу в термінах концепції збалансованої системи показників

конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: монографія . – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2008. – С.113 – 133

0,9
0,45

І.В. Ялдін

8.

Інтеграційні стимули та передумови виникнення об’єднань підприємств

Современные проблемы моделирования социально-экономических систем: монография. – Х.: ИД "ИНЖЭК", 2009. С. 411 – 428

0,86
0,29

Хаустова В.Є.,
Ялдін І.В.,

9.

Моделювання кластерно-мережної взаємодії учасників інтегрованих структур бізнесу

Социально-економическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики: монография. – Х.: ИД "ИНЖЭК", 2009. – С. 324 – 338

0,66
0,33

Ялдін І.В.

10.

Институционально-архитектурное проектирование интеграционного развития субъектов хозяйствования

Проблемы современной экономики и институциональная теория: монография / под. ред.. В.В. Дементьєва, Р.М. Нуреева. – Донецк: ДонНТУ, 2009. – С. 165 – 189

1,15

11.

Організація управління розвитком й конкурентною поведінкою віртуальних інтегрованих об’єднань суб’єктів господарювання

Лібермановські читання:економічна спадщина та сучасні проблеми: монографія. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2009. – 255 – 273

1,00
0,50

С.М. Пилипенко

12.

Теоретико-методологічні засади архітектурного представлення конкурентної поведінки й інноваційної діяльності інтегрованих структур бізнесу в форматі компетенцій

Інновації: проблеми науки та практики: монографія. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2009. – 145 – 164

1,00
0,50

І.В. Ялдін

13. Кластерна стратегія розвитку регіональних логістичних систем Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: монографія. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2010. – С. 149 – 164 0,84
0,42
С. М. Пилипенко
14. Нелінійна парадигма стійкого розвитку інтегрованих структур бізнесу Лібермановські читання – 2010: економічна спадщина та сучасні проблеми: монографія. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2010. – С. 242 – 258 1,00
0,50
І.В. Ялдін
15. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об’єднань Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 344 с. 21,5
7,16
І.П. Дзьобко
О.В. Писарчук
16. Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту / під заг. ред. А.А. Пилипенко та Г.Ф. Азаренкова Харків: ВД "Інжек", 2012. – 640 с. 1,98
0,99
Д.Р. Пилипенко
С.М. Пилипенко
17. Інтеграційний розвиток суб’єктів господарювання: теоретичне обґрунтування та організація управління: монографія Харків: ВД "Інжек", 2012. – 400 с. 23,25
11,62
Ю.Б. Іванов
18. Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації Харків: ТОВ «Золоті сторінки», 2015. – 664 с.  38,6
7,72
Т.І. Лепейко, О.І. Пушкар, К.М. Березовський, О.В. Попов
19. Організація управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства Харків: ФОП Здоровий Я.А., 2015. – 236 с. 15,8
7,9
А.О. Литвиненко 
20. Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємств та їх об’єднань: монографія Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 319 с. 19,9
2,9
за заг. ред. докт. екон. наук, проф. А.А. Пилипенко
21. Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства: організація управління та маркетингове забезпечення Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2017. – 280 с. 16,7
5,5
О. В. Фартушняк,
І. Ю. Пасічник
22. Стратегічне управління інноваційним розвитком корпоративного підприємства на основі логістичного підходу Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 404 с.  25,25 
5,05
О.Є, Попов
І.П. Дзьобко
О.М. Кудіна
Г.В. Островєрхова 
23. Архітектурно-онтологічне моделювання обліково-аналітичного забезпечення менеджменту бізнес-процесів підприємства. Бухгалтерський облік як наука; від основ до наукової картини світу : колективна монографія. К.: Центр учбової літератури, 2021. С. 165-182.   0,80 
0,40
А.М. Халліфах

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44