Articles in Ukrainian professional journals

 № Article Reference Article title in English

Articles published before the PhD thesis

1. Пилипенко А.А. Особенности и способы регулирования занятости в Украине // Вісник ХДЕУ. - 1997. - №4. - С.17-19  
2. Пилипенко А.А.  Рациональная организация управления персоналом как основа эффективного функцио-нирования предприятия // 36. наук. стат. "Економіка". - 1998. - №1. - С.76-78  
3. Пилипенко А.А. Логістична система як основа організаційно-економічної стійкості підприємства // Вісник ХДЕУ. - 1998. - № 3(7). - С. 59-62   
4. Пилипенко А.А. Інформаційна логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Серия "Новые решения в бизнесе и технологиях". – 1998. - № 17. - С.8-10   
5. Пилипенко А.А. Проблеми сталості роботи підприємства в умовах ринку // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Серия "Новые решения в бизнесе и технологиях". - 1999. -№45. - С. 9-11   
6. Пилипенко А.А. Організаційно-методичні основи забезпечення усталеності виробничого підприємства // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразина. - 1999. - № 451. -С.244 - 255   
7. Пилипенко А.А. Комплексна оцінка фінансово-економічної сталості й ефективності діяльності підприємств // Вісник ХДЕУ. - 1999. - №4(12). - С.93-96  
8.  Пилипенко А.А. Підвищення організованості матеріальних потоків як основа забезпечення усталеної роботи підприємств // Вісник Харківського університету, сер. "Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова". - 2000. - №456. - частина 1. - С.132-135   

Published after Ph.D. thesis submission

9.  Пилипенко А.А. Фінансова стійкість і стратегія підприємства в умовах ринку // Банківська справа. – 2000. – №2(32). – С.56–58   
10. Пилипенко А.А. Обеспечение конкурентоспособности предприятия на базе повышения устойчивости его работы / А.А. Пилипенко, Ю.Ф. Ярошенко // Вісник Української академії банківської справи. – 2000. – №1(8). – С. 64–67   
11. Пилипенко А.А. Оценка стратегии устойчивости развития предприятия / А.А. Пилипенко, Т.М. Чечетова // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузовський збірник наукових праць. Випуск 28. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2000. – С.95–98   
12. Пилипенко А.А. Оцінка стабільності функціонування підприємства // Вісник Харківського університету. Сер. Акт. проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова. Ч.1. – 2001. – №506. –С. 116-118   
13. Пилипенко А.А. Совершенствование системы оперативного учета, планирования и регулирования деятельности предприятия / А.А. Пилипенко, С.Н. Пилипенко // Вісник Харківського державного політехнічного університету. Збірка наукових праць. Сер. Технічний прогрес та ефективність виробництва. Випуск 122. Частина 4. – 2000. – С.91–94.   
14. Пилипенко А.А. Формирование механизма обеспечения устойчивого развития предприятия / А.А. Пилипенко, С.Н. Пилипенко // Вестник ХГЭУ. – 2000. – №4(16). – С. 51-53  
15. Пилипенко А.А. Формирование конкурентных преимуществ и устойчивость процесса выбора поставщиков / А.А. Пилипенко, С.Н. Пилипенко // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника, 2000. – № 26. – С. 57 – 62  
16. Пилипенко А.А. Державна підтримка функціонування логістичних систем // Вісник ХДЕУ. – 2001. – №3(19). – С. 71-74  
17. Пилипенко А.А. Ресурсное обеспечение развития предприятия // Вісник харківського університету. Серія "Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова". Частина 2. – 2002. – № 551. – С. 134 – 138  
18.  Пилипенко А.А. Управление затратами на качество и освоение продукции / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2002. – №40. – С. 128 – 133  
19.  Пилипенко А.А. Самоорганізація в процесі реалізації корпора-тивної стратегії розвитку акціонерного товариства // Управління розвитком. – 2002. – №1. – С. 70 – 73  
20. Пилипенко А.А. Конкуренція в системі стратегічних альянсів // Економіка розвитку. – 2005. - №3(35). – С. 8-11  
21. Пилипенко А.А. Розробка міжнародної маркетингової стратегії та проблеми оцінки рівня конкурентоспроможності продукції підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 205. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – Том 4. – С.916–924  
22. Пилипенко А.А. Деякі аспекти моделювання організаційних змін // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2005. – №65. – С. 293 – 300  
23. Пилипенко А.А. Управління розвитком підприємства на основі поширення процесів самоорганізації // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2005. – №11. – С. 84 – 89  
24. Пилипенко А.А. Стратегічне управління витратами в системі інтеграційного розвитку підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2005. – №12. – С. 43 – 48  
25. Пилипенко А.А. Інноваційні аспекти організації облікового процесу // Управління розвитком. – 2005. - №3. – С. 163 – 164  
26. Пилипенко А.А. Інституціональні засади управління інтеграційним розвитком підприємства // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2006. – Выпуск 103-2. – С. 227 – 234  
27. Пилипенко А.А. Управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємства // Вісник Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна. – 2006. – № 668. – C. 128 – 131  
28.  Пилипенко А.А. Концепція інтеграційного маркетингу в стратегічному управлінні розвитком підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2006. – №13. – С. 90 – 96  
29.  Пилипенко А.А. Економічна безпека логістичних процесів підприємства // Вісник національного технічного університету "ХПІ". – 2005. – №58. – Том 2. – С. 162 – 164  
30. Иванов Ю.Б. Концептуальные основы формирования стратегии развития промышленного кластера в машиностроении / Ю.Б. Иванов, А.А. Пилипенко // Бизнес-информ. – 2006. – №6. – С. 26 – 35  
31. Іванов Ю.Б. Концепція та онтологія предметної області управління інтеграційним розвитком підприємства / Ю.Б. Іванов, А.А. Пилипенко // Економіка промисловості. – 2006. – №1(32). – С. 162 – 171  
32. Пилипенко А.А. Концептуальні засади управління стійким розвитком підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 207. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – Том 2. – С. 366–373  
33. Пушкарь А.И. Налоговые аспекты управ¬ления стратегическими интегрированными группами предприятий / А.И. Пушкарь, А.А. Пилипенко // Бизнес-информ. – 2006. – №9. – С. 86-89  
34. Пилипенко А.А. Референтная модель управления процессом интеграционного развития предприятия // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2006. – Выпуск 30(114). – С. 118 – 124  
35. Пилипенко А.А. Организация управления инновационным знанием в процессе интеграционного развития предприятия // Бизнес-информ. – 2006. – №10. – С. 10-15  
36. Пилипенко А.А. Організація управління знаннями в об’єднанні підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2006. – №15-16. – С. 88 – 92  
37. Пилипенко А.А. Інституціональна динаміка інтеграційного розвитку суб’єктів господарювання // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2007. – Выпуск 31-2(117). – С. 9 – 15  
38.  Пилипенко А.А. Интеграционные аспекты развития региональных кластерно-сетевых структур // Бизнес-информ. – 2007. – № 3-4. – С. 25-27  
39.  Пилипенко А.А. Институциональные основы стратегической интеграции субъектов хозяйствования // Бизнес-информ. – 2007. – № 5. – С. 6-10  
40. Пилипенко А.А. Інтегроване управління кластерно-сітьовими структурами // Вісник Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна. – 2007. – № 743. – C. 113 – 118  
41. Пилипенко А.А. Моделювання взаємодії агентів та інституціональної динаміки кластерно-сітьової структури // Економіка промисловості. – 2007. – №1(36). – С.55-60  
42. Пилипенко А.А. Конкурентоспособность интегрированных структур бизнеса в контексте теории организационной экологии // Бизнес-информ. – 2007. – № 9(1). – С. 24-27  
43. Пилипенко А.А. Розвиток сітьових форм інтеграції підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2007. – №17. – С. 39 – 42  
44. Пилипенко А.А. Реконфігурація ланцюгів постачань в циклі інтеграційного розвитку підприємства // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2006. – №73. – С. 289 – 296  
45. Пилипенко А.А. Инструментраий и методы организации внедрения сбалансированной системы показателей / А.А. Пилипенко, И.П. Булеев // Бизнес-информ. – 2007. – № 10(2). – С. 70-79  
46. Пилипенко А.А. Розбудова теоретико-методологічного базису стратегічної інтеграції суб’єктів господарювання // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2008. – №80. – С. 50- 59  
47. Іванов Ю.Б. Інтеграція суб’єктів господарювання як фактор забезпечення їх конкурентоспроможності / Ю.Б. Іванов, А.А. Пилипенко // Теоретичні та практичні питання економіки. – 2008. – №15. – С.113-120  
48.  Пилипенко А.А. Институциональные основы организации налогового менеджмента в интегрированных структурах бизнеса // Бизнес-информ. – 2007. – № 12(2). – С. 52-55  
49.  Пилипенко А.А. Збалансована система показників як нова па¬радигма інтеграційного розвитку підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 236. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2008. – Том 3. – С. 739–745  
50. Пилипенко А.А. Сбаласированная систе¬ма показателей: аль¬тернативные концепции их использования / А.А. Пилипенко, И.В. Ялдин // Бізнес Информ. – 2007. – № 11. – С. 105-112  
51. Пилипенко А.А. Віртуальне підприємство як форма інтеграції суб’єктів господарювання // Научные труды Донецкого нацио¬нального технического университета. Серия: экономическая. – 2008. – Выпуск 33-1(128). – С. 125 –130  
52. Пилипенко А.А. Інтеграційний потенціал інноваційного співробітництва: онтологічне моделювання // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – №3. – С.22–27  
53. Пилипенко А.А. Организация логисти-ческого управления деятельностью промыш-ленного предприятия / А.А. Пилипенко, А.М. Поспелов // Бизнес Информ. – 2008. – №1. – С.100-106  
54. Пилипенко А.А. Разработка процессно-ориентированного бюджета на основе модели логистического цикла / А.А. Пилипенко, А.М. Поспелов // Бизнес Информ. – 2008. – №2. – С.98-104  
55. Пилипенко А.А. Логістичний потенціал підприємства: обмежен¬ня, методика оцінювання та організація управління / А.А. Пилипенко, О.М. Поспелов // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2008. – №21. – С. 60 – 64  
56. Пилипенко А.А. Економічна влада як передумова активізації процесів соціально-економічного розвитку інтегрованих структур // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2008. – №83. – С. 169-177  
57. Пилипенко А.А. Конкурентна стратегія й формування системи стратегічного управління розвитком інтегрованої структури бізнесу / А.А. Пилипенко, І.В. Ярошенко // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2008. – №82. – С. 84-91  

Published after the doctoral thesis presentation

58.  Пилипенко А.А. Інституціональне проектування розвитку інтеграційного потенціалу суб’єктів господарювання // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2008. – Выпуск 34-1(138). – С. 215 – 221  
59.  Пилипенко А.А. Концепція стратегічної інтеграції суб’єктів господарювання // Економіка розвитку. – 2008. – №3(47). – С. 48-51  
60. Пилипенко А.А. Методологічне забезпечення управління розвитком інтегрованих структур бізнесу // Управління розвитком: зб. наукових статей. – Харків: ХНЕУ, 2008. – С.116-120  
61. Пилипенко А.А. Управління розвитком інтегрованих структур бізнесу: огляд сучасних наукових досліджень // Економіка розвитку. – 2008. – №4(48). – С. 84-100  
62. Пилипенко А.А. Архітектурне подання стратегії розвитку інтегрованої структури бізнесу // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 28. –т.1. – С.323-329  
63. Пилипенко А.А. Организационные изменения в цикле интеграционного развития предприятий // Бизнес-информ. – 2009. – №5. – С. 139 – 144  
64. Пилипенко А.А. Интеграционный аспект управления организационными изменениями субъектов хозяйствования // Бизнес-информ. – 2009. – №6. – С. 85 – 89  
65. Пилипенко А.А. Методологія інституціонального регламентування розвитку потенціалу інтегрованих структур бізнесу // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2009. – Выпуск 37-2. – С. 195 – 202  
66. Іванова Ю.Б. Логістична стратегія та архітектурне представлення розвитку інтегрованої структури бізнесу / Ю.Б. Іванов, А.А. Пилипенко // Новое в экономической кибернетике: сб. научн. статей. – Донецк: Юго-восток, 2009. – №3. – С. 22 – 40  
67. Пилипенко А.А. Маркетинговый анализ и стратегическая коо-перация в цикле развития интегрированных структур бизнеса / А.А. Пилипенко, К.М. Березовський // Бизнес-информ. – 2010. – №3(1). – С. 69 – 73  
68.  Пилипенко А.А. Обліково-аналітичне забезпечення формалізації знань у інтегрованому інституціонально-інформаційному середовищі взаємодії // Управління розвитком. – 2010. – №6(82). – С. 64 – 70  
69.  Пилипенко А.А. Організація обліку та консолідації інформації в системі конкурентної розвідки / А.А. Пилипенко, Л.М. Стиренко // Економіка розвитку. – 2010. – №3(55). – C. 64 – 67  
70. Пилипенко А.А. Формалізація стратегічних орієнтирів стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в розрізі її архітектурного представлення / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №7(109). – С. 253 - 260  
71. Пилипенко А.А. Облік та інженерія вимог як інструментарій механізму інституціонального регламентування життєдіяльності кластерно-мережних інтеграційних утворень / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Формування ринкової економіки: зб. наук. Праць. – спец. вип. Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 295 – 306  
72. Пилипенко А.А. Моделювання систем обліку в організації управління знанням інтегрованих суб’єктів господарювання / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 2010. – Випуск 263. – Т. VIII. – С. 2067-2071  
73. Пилипенко А.А. Розвиток облікової парадигми в контексті сучасних теорій менеджменту та процесів поширення інноваційних знань / А.А. Пилипенко, Д.Р. Пилипенко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2010. – Випуск 3(53). – частина 2. – С. 196 – 200  
74. Пилипенко А.А. Конкурентное поведение и интеграционный аспект стратегического учета / А.А. Пилипенко, Л.М. Стыренко // Бизнес Информ. – 2010. – №7. – С. 150 – 154  
75. Пилипенко А.А. Организация стратегического учета интегрированной структуры бизнеса в контексте концепции сбалансированной системы показателей / А.А. Пилипенко, Д.Р. Пилипенко // Бизнес Информ. – 2010. – №8. – С. 82 – 86  
76. Пилипенко А.А. Моделювання систем обліку в організації стратегічного менеджменту підприємств та їх об’єднань / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Економічний простір. Збірник наукових праць. – 2010. – №44/2. – C. 301 – 306  
77. Пилипенко А.А. Особливості формування обліковоаналітичного забезпечення управління інноваційними витратами / А.А. Пилипенко, О.В. Писарчук // Управління розвитком. – 2011. – №5(102). – С. 113 – 115  
78.  Пилипенко А.А. Стратегічний аспект організації обліково-аналітичної підтримки антикризового управління / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С.234 – 241  
79.  Пилипенко А.А. Бухгалтерский учет в цикле стратегического управления логистическими и трансакционными затратами интегрированных структур бизнеса / А.А. Пилипенко, Д.Р. Пилипенко // Бизнес Информ. – 2011. – №1. – С. 64 – 68  
80. Пилипенко А.А. Структурні трансформації власного капіталу підприємств промисловості / А.А. Пилипенко, Т.В. Бондаренко // Управління розвитком. – 2011. – №22(119). – С. 129-134  
81. Пилипенко А.А. Капіталізація й первинне розміщення акцій як стратегічний імператив розвитку національних суб’єктів господарювання та інтегрованих корпоративних логістичних систем / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипеко, Д.Р. Пилипенко // Бизнес Информ. – 2011. – №3. – С. 132 – 134  
82. Пилипенко А.А. Знаниеориентированный подход к организации учетно-аналитической поддержки процессов интеграционного развития предприятий / А.А. Пилипенко, К.М. Березовський // Бизнес Информ. – 2011. – №2. – С. 112 – 114  
83. Пилипенко А.А. Реструктуризація потенціалу матеріально-технічної бази в контурі стратегічного управління розвитком підприємства / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Бизнес Информ. – 2011. – №12. – С. 165 – 168  
84. Пилипенко А.А. Реінжиніринг та реструктуризація в механізмі управлінні розвитком матеріально-технічної бази промислового підприємства / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 83 – 89  
85. Пилипенко А.А. Концепція організації обліково-аналітичного забезпечення економічно безпечного та стійкого розвитку підприємств та їх інтегрованих об’єднань / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – №39. – С. 77-80  
86. Пилипенко А.А. Типологізація систем управління розвитком матеріально-технічної бази промислових підприємств на підґрунті інтегрального оцінювання можливостей її відтворення / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 46-54  
87. Пилипенко А.А. Збалансована система показників як інструмент стратегічного управління розвитком потенціалу та привабливості туристично-рекреаційного кластеру // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Экономика и управление". – 2012. – Том 25[64]. – №2. – С. 82-89  
88.  Пилипенко А.А. Організація стратегічного управління розвитком туристично-рекреаційного кластеру // Бізнес-інформ. – 2012. – №10. – С. 145 - 149  
89.  Пилипенко А.А. Консолідація облікової інформації в рефлексивному управлінні розвитком конкурентоспроможного потенціалу туристично-рекреаційного кластера / А.А. Пилипенко, О. Стієпчевіч // Бізнес-інформ. – 2012. – №11. – С. 48 – 51  
90. Пилипенко А.А. Збалансована система показників як інструмент управлінського консалтингу / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Бізнес-інформ. – 2012. – №12. – С. 238 – 241  
91. Pylypenko A. A. Management organization of cluster structures potential development by tools of balanced scorecard / A.A. Pylypenko, O.V. Duda // Economics of development . – 2012. – №2. – С. 25 – 32 Management organization of cluster structures potential development by tools of balanced scorecard
92. Пилипенко А.А. Концептуальні засади організації маркетингового управління промисловим підприємством / А.А. Пилипенко, К.М. Березовський // Економіка розвитку. – 2013. – № 2. – С. 71-78  
93. Пилипенко А.А. Оцінювання маркетингового потенціалу та забезпечення цільової орієнтації підприємства через визначення його стратегічної відповідності / А.А. Пилипенко, К.М. Березовський // Економіка розвитку. – 2013. – № 4. – С. 109-117  
94. Пилипенко А.А. Інтеграційний потенціал транскордонного співробітництва промислових підприємств // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №13(184). – ч.2. – С. 290-296  
95. Пилипенко А.А. Стратегічне управління розвитком транскордонного співробітництва промислових підприємств // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2013. – №3(32). – С. 225-231  
96. Пилипенко А.А. Вибір конкурентоспроможної форми маркетингового управління як складової організації стратегічного менеджменту підприємств та інтегрованих структур бізнесу / А.А. Пилипенко, К.М. Березовський // Економіка розвитку. – 2014. – № 2. – С. 82-90  
97. Пилипенко А.А. Розвиток технології оцінювання маркетингового потенціалу промислового підприємства через рівень його стратегічної відповідності [Електронний ресурс] / А.А. Пилипенко, К.М. Березовський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 6 (16). – С. 6-20. – Режим доступу до журн.: http://www.economics.opu.ua/files/archive/2014/n6.html  
98.  Пилипенко А.А. Організація рефлексивного управління розвитком підприємств та їх інтегрованих об’єднань // Управління розвитком. – 2015. – №1. – С.58-62  
99. Пилипенко А.А. Формування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в умовах кризи / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №5. Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua/pro-zhurnal  
100. Пилипенко А.А. Сценарний підхід до обґрунтування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу / / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua The scenario approach to strategy ground for integrated business structure sustainable development
101. Пилипенко А.А. Інтеграційні засади управління розвитком потенціалу промислового підприємства / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Управління розвитком. – 2015. – №3. – С. 102-108  
102. Пилипенко А.А. Когнітивне моделювання в механізмі стратегічного управління розвитком потенціалу промислового підприємства / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №8. – С. 567-571 Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-8-2015  
103. Пилипенко А.А. Реалізація конкурентоспроможного потенціалу підприємства через визначення параметрів його стратегічної поведінки / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Випуск 14. – Частина 1. – С. 84-88  
104. Пилипенко А.А. Логістичні аспекти управління бізнес-процесами підприємства / А.А. Пилипенко // Економічний простір. – 2015. – №3. – С. 186-195  
 105. Пилипенко А.А. Потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства: ідентифікація та оцінювання / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – №159(5-6). – №52-57  
106. Попов О.Є. Корпоративні аспекти емісійного фінансування розвитку акціонерних товариств / О.Є. Попов, А.А. Пилипенко // Управління розвитком. – 2016. – №1. – С. 100-106  
107. Пилипенко А.А. Формування фінансової стратегії в системі економічної безпеки корпоративного підприємства / А.А. Пилипенко, О.Є. Попов // Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – №7. – С. 165-169  
108. Пилипенко А.А. Організація індикативного планування стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу на основі процесно-проектного підходу / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – №11 (червень). – С. 470-478. Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua/issue-11-2016  
109. Пилипенко А.А. Збалансована система показників в організації стратегічного контролінгу стійкого розвитку інтегрованої структура бізнесу / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – №6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5016  
110. Пилипенко А.А. Організація управління фінансовою безпекою інтегрованої структури бізнесу на засадах контролінгу (на англ. «Organizing financial security management of the integrated structure of a business on principles of controlling») / А.А. Пилипенко // Економічна теорія та право. – 2016. – № 2(52). – С. 89-92 Organizing financial security management of the integrated structure of a business on principles of controlling
111. Пилипенко А.А. Архітектоніка обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об’єднань / А.А. Пилипенко // Економіка розвитку. – 2011. – №1(57). – С.36–40  
112. Pylypenko A. Development of information consolidation system in the reflective management of large-scale economic and production systems (Розробка системи консолідації інформації в рефлексивному управлінні великомасштабними економіко-виробничими системами) / A. Pylypenko, O. Popov // Eastern-European journal of enterprise technologies (Східно-Європейський журнал передових технологій). – 2017. – №4/3 (88). – 56-65 Development of information consolidation system in the reflective management of large-scale economic and production systems
113. Пилипенко А.А. Формування стратегії стійкого розвитку інтегрованого об’єднання підприємств / А.А. Пилипенко, Р.А. Єремейчук // Бізнес Інформ. – 2017. – №8– С. 198-205  
114. Pylypenko A. Institutional and architectural design of organizational development of large-scale economic and industrial systems (Інституціонально-архітектурне проектування організаційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем) / A.Pylypenko, A. Litvinenko // Economic Annals-XXI (Економічний часопис-ХХІ). – 2017. – 165(5-6). – С.75-79 Institutional and architectural design of organizational development of large-scale economic and industrial systems
115. Пилипенко А.А. Формування механізму стратегічного управління стійким розвитком підп-риємства / А.А. Пилипенко, Р.А. Єремейчук // Управління розвитком. – 2017. – №1-2(187-188). –С. 57-64  
116. Управління економічною безпекою функціонування та розвитку інтегрованої структури біз-несу: архітектурне моделювання та організація обліку Економіка розвитку. – 2018. – № 2 (86). – С. 71–80.  
117. Пилипенко А.А. Дослідження структури бізнес-моделі інтегрованої звітності / А.А. Пилипе-нко, В.Ю. Макаренко // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2018. – №2. – С. 310-318  
118. Korneev M. Organized management of decentralized economic production systems with joint implementation of development projects / M. Korneev, A. Pylypenko, O. Popov, N. Shmanko // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2019. – Том 4. – № 3 (100). – P. 22-35 Organized management of decentralized economic production systems with joint implementation of development projects
119. Пилипенко А.А. Оптимізація ресурсної стратегії інтегрованого об’єднання корпоративних підприємств за критерієм ресурсозбереження / А.А. Пилипенко, Р.А. Єремейчук // Бізнес-Інформ. – 2019. – №8. – 229-236  
120. Пилипенко А.А. Ресурсний менеджмент та управління витратами інтегрованих об’єднань корпоративних підприємств /А.А. Пилипенко, Р.А. Єремейчук // Науковий вісник Херсо-нського державного університету. Економічні науки. – 2019. – №35. – С. 56-62  
121. Пилипенко А.А. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення вартісно-орієнтованого управління розвитком ресурсного потенціалу об'єднання підприємств / А.А. Пилипенко, В.А. Шевченко // Актуальні проблеми економіки. – 2019. – №3. – С. 45-48  
122. Gavkalova N. Cognitive Instruments Of Public Management Accountability For Development Of National Innovation System / N. Gavkalova, S. Labunska, A. Pylypenko, O. Prokopishyna // Viešoji politika ir administravimas public policy and administration. – 2019. –Vol. 18. – Nr. 3. – P. 114-124  
123. Пилипенко А.А. Оцінювання зрілості логістичної діяльності в управлінні економічною безпекою розвитку об’єднань торгівельних підприємств / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Бізнес-навігатор. – 2019. – № 6.1-1(56). – С. 216 – 222  
124. Пилипенко А.А. Фінансовий механізм логістизації діяльності корпоративних інтегрованих об’єднаннь / А.А. Пилипенко // Бізнес-інформ. – 2019. – №11. – С. 382-389  
125.  Пилипенко А.А. Забезпечення стійкості реорганізації діяльності корпоративних підприємств та їх інтегрованих об’єднань. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 2. С. 78–87  
126.  Пилипенко А.А., Строкович Г.В. Стан та результати ефективності діяльності підприємств промисловості. Причорноморські економічні студії. 2020. №54. С. 137-142  
127. Пилипенко А.А. Механізм формування адаптивної стратегії в когнітивному управлінні конкурентоспроможністю IT-компаній / А.А. Пилипенко, Є.В. Єрмаченко // Управління розвитком. – 2020. – Том. 18. – №2. – С.23-32  
128. Пилипенко А.А., Попов О.Є. Маркетингові аспекти організаційно-економічного забезпечення стійкого розвитку підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2020. №5. С.45-55  
129. Попов О.Є. Пилипенко А.А. Маркетингова стратегія усталеного конкурентного розвитку інтеграційно-коопераційної взаємодії промислових підприємств та об'єднаних структур бізнесу. Актуальні проблеми економіки. 2020. №9. С. 37-45  
130.  Пилипенко А.А., Попов О.Є. Організаційно-економічне забезпечення стратегічного маркетингового управління стійким інтеграційно-коопераційним розвитком корпоративних об'єднань підприємств. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 4. С. 265 – 274  
131. Пилипенко А. А., Халліфах А. М. Моделювання корпоративної архітектури в організації управлінського обліку об’єднання підприємств. Бізнес-інформ. 2020. №4. С. 319 – 327  
132. Пилипенко А.А., Тирінова М.В. Консолідація обліково-аналітичної інформації в управлінні економічною безпекою розвитку корпоративного інтегрованого об’єднання. Економічний простір. 2022, №179, С. 134-139 https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-20  
133. Пилипенко А.А., Халіфах А.М. Забезпечення транспарентності управлінської звітності та зрілості організації стратегічного обліку в інтегрованих ланцюгах виробничої кооперації підприємств. Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка, 2022, Том 27, Випуск 2(92), С. 79-86. https://doi.org/10.32782/2304-0920/2-92-13  
134. Пилипенко А. А., Тирінов А. В. Формування обліково-інформаційного та аналітичного забезпечення маркетингового управління розвитком підприємства. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022. Том 7. № 2. С. 129-138. https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-2-16  
135. Пилипенко А. А., Тирінов А. В. Системна парадигма організації бухгалтерського обліку в умовах четвертої промислової революції. Бізнес Інформ. 2022. №5. C. 92–99. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-5-92-99  
136. Власенко Т., Пилипенко А. Формування механізму управління корпоративною соціальною відповідальністю інтегрованих об’єднань підприємств та кластерно-мережних структур. Modeling the development of the economic systems, 2022. №3, С. 150-157
https://doi.org/10.31891/mdes/2022-5-21
 

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44