Консолідація облікової інформації в управлінні діяльності підприємств

КОНСОЛІДАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ

Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємств та їх об'єднань : монографія : [Електронне видання] / А. А. Пилипенко, Ю. Д. Маляревський, Л. В. Безкоровайна та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора А. А. Пилипенка. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 319 с.

Подано цілісне уявлення про використання консолідованої обліково-аналітичної інфор-мації в управлінні підприємствами та їх об'єднаннями. Загальноприйняті підходи до ведення обліку збагачено новітніми досягненнями із суміжних галузей науки. Обґрунтовано концеп-туальні положення формування системи консолідації облікової інформації в рамках прийняття архітектурного підходу до відображення потокових процесів підприємства. Удосконалено теоретико-методологічні положення трансформації облікової парадигми. Досліджено вплив видів економічної діяльності на процес консолідації інформації для менеджменту підприємств. Рекомендовано для наукових працівників, аспірантів, фахівців-практиків і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Організація обліку та консолідація інформації в управлінні великомасштабними економіко-виробничими системами

1.1. Роль і значення облікової інформації в управлінні діяльністю підприємств та їх об’єднань
1.2. Трансформація вимог до якості облікової інформації та процесу її збирання в умовах електронного документообігу
1.3. Організаційне регламентування та роль консолідованої фінансової звітності в прийнятті управлінських рішень
1.4. Організація консолідації облікової інформації для менеджменту підприємств та їх об’єднань на основі рефлексивно-ієрархічного підходу
1.5. Моделювання системи збалансованого обліку в управлінні великомасштабними економіко-виробничими системами
1.6. Консолідація інформації в системі індикативного планування розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем

Розділ 2. Консолідація інформації у сфері обліку активів, капіталу та зобов’язань корпоративного підприємства

2.1. Обліково-аналітичне забезпечення управління товарними запасами на підприємстві
2.2. Формування й аналіз облікової інформації в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства
2.3. Обліково-аналітичне відображення інтелектуаль¬ного капіталу в менеджменті інтегрованих об’єднань підприємств
2.4. Методологія бухгалтерського відображення фінансових інвестицій приватних підприємств у контексті трансформації інвестиційних процесів розвитку національної економіки.

Розділ 3. Консолідація інформації про доходи, витрати та результати діяльності підприємств для цілей управління

3.1. Концептуальні засади консолідації обліково-аналітичної інформації в системі управління інноваційними витратами об’єднань підприємств
3.2. Оптимізація собівартості реалізованої продукції на основі управління поточними забезпеченнями, спрямованого на перерозподіл постійних загальновиробничих витрат
3.3. Облік витрат на інноваційну працю корпоративного підприємства на засадах її нормування
3.4. Консолідація облікової інформації про витрати з метою підвищення ефективності діяльності підприємства

Розділ 4. Вплив виду економічної діяльності на процеси консолідації інформації для менеджменту підприємств та їх інтегрованих об’єднань

4.1. Формування та розвиток системи стратегічного обліку діяльності підприємств туристичної галузі
4.2. Особливості консолідації обліково-аналітичної інформації в менеджменті будівельних підприємств
4.3. Особливості консолідації інформації та ведення обліку витрат у закладах охорони здоров'я
4.4. Обліково-аналітичне забезпечення діяльності сільсько-господарських підприємств.

Висновки
Список використаних джерел


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44