Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КЛАСТЕРА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації: монографія / Т. І. Лепейко, А. А. Пилипенко, О. І. Пушкар, К. М. Березовський, О. В. Попов. – Харків: ТОВ «Золоті сторінки», 2015. – 664 с. Укр. мова

Монографію присвячено розвитку теоретичних положень та розробці науково-методичного забезпечення організації маркетингової діяльності підприємств машинобудівного кластеру. Представлення кластера як багаторівневого середовища гармонізації інтересів географічно виділених суб’єктів господарювання обумовило відповідне спрямування організації маркетингової діяльності на забезпечення такої гармонізації. Обґрунтовано систему концептуальних положень, які відповідають введеним принципам і запропонованим етапам організації маркетингової діяльності. Удосконалено технологію оцінювання маркетингового потенціалу підприємства через рівень його стратегічної відповідності, для якої виділено внутрішній, зовнішній, синергетичний та компенсаторний напрями прояву. Визначено послідовність етапів і профіль розробки й реалізації маркетингової конкурентної стратегії підприємства. Визначено контури рефлексивного управління формуванням інформаційно-інституціонального середовища узгодження маркетингової взаємодії учасників кластера. Розроблено підхід до консолідованого формування маркетингової політики учасників кластера в рамках утворення інституту довгострокової лояльності. Проведено типологізацію форм маркетингового управління, вибір яких узгоджено з комплексом стратегій маркетинг-міксу підприємства та відбором практик життєвого циклу. 
Рекомендовано для наукових працівників, фахівців, аспірантів, практич-них робітників і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю

ЗМІСТ

Умовні позначення
ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні основи організації маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації
1.1. Трансформація параметрів здійснення виробничо- господарської діяльності промислових підприємств у глобалізованому ринковому середовищі та її вплив на сутність і концепцію маркетингової діяльності
1.2. Особливості маркетингової діяльності учасників промислового кластера в умовах об’єктивної потреби гармонізації інтересів виробників і споживачів
1.3. Рефлексивне підґрунтя організації маркетингової діяльності підприємств машинобудівного кластера

Розділ 2. Концепція організації маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації
2.1. Архітектурний підхід до синтезу системи маркетингового управління діяльністю промислового підприємства
2.2. Моделювання параметрів організації маркетингової діяльності промислового підприємства, залученого до кластерної взаємодії
2.3. Концептуальне проектування як підґрунтя організації маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера
2.4. Розкриття положень концепції організації маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації

Розділ 3. Оцінка відповідності маркетингового потенціалу підприємств машинобудівного кластера вимогам глобалізованого середовища господарювання
3.1. Дослідження особливостей здійснення маркетингової діяльності учасниками машинобудівного кластера
3.2. Ідентифікація проблем синтезу системи маркетингового управління діяльністю промислових підприємств в умовах глобалізації
3.3. Забезпечення цільової орієнтації учасників машинобудівного кластера через визначення рівня стратегічної відповідності їх маркетингового потенціалу вимогам глобального ринкового середовища

Розділ 4. Оцінка стану організації та визначення параметрів консолідації маркетингової діяльності підприємств машинобудівного кластера
4.1. Обґрунтування технології визначення параметрів консолідованої реалізації функції маркетингу учасниками машинобудівного кластера
4.2. Система показників оцінювання стратегічної відповідності та рівня розвитку маркетингового потенціалу промислового підприємства
4.3. Рефлексивно-інституціональне оцінювання стійкості маркетингових позицій учасників машинобудівного кластера
4.4. Оцінка зрілості організації маркетингової діяльності підприємств машинобудівного кластера та визначення її впливу на параметри консолідованої реалізації ними маркетингових функцій

Розділ 5. Методичне забезпечення впровадження інституціонально-рефлексивного підходу до організації маркетингової діяльності учасників машинобудівного кластера
5.1. Організація маркетингової взаємодії учасників кластера під час формування інформаційно-інституціонального середовища випереджальної гармонізації їх інтересів
5.2. Формування маркетингової стратегії досягнення конкурентних переваг підприємства на глобалізованому міжнародному ринку
5.3. Організація розробки динамічної маркетингової політики машинобудівного кластера в рамках утворення інституту довгострокової лояльності

Розділ 6. Організаційно-інформаційна складова синтезу системи маркетингового управління діяльністю учасників машинобудівного кластера
6.1. Типологізація систем та вибір форми маркетингового управління як підґрунтя розробки модельного базису та формування стратегій маркетинг-міксу підприємства
6.2. Методичне забезпечення фіксування параметрів маркетингової діяльності учасників кластера засобами збалансованої системи показників
6.3. Формування інформаційного забезпечення системи підтримки прийняття рішень у сфері маркетингового управління діяльністю промислового підприємства у глобальному ринковому середовищі

ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ

 


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44