Монографія "Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю та аудиту"

РОЗВИТОК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, КОНТРОЛЮ І АУДИТУ

Розвиток теоритико-методологічних засад обліку, аналізу контролю і аудиту: монографія / під. заг. ред д.е.н., проф. А.А. Пилипенко та к.е.н., проф. Г.Ф. Азаренкова. - Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД "ІНЖЕК", 2012. - 640 с. Укр. мова

На системній основі розкрито склад та структуру, особливості формування та принципи функціонування, методологію та концептуальне підґрунтя взаємоузгодженого удосконалення обліково-аналітичної та контрольної діяльності, представлених як ключові функцій системи управління підприємством. Значної уваги приділено розкриттю перспективного парадигмального зрізу обліку, аналізу, контролю та аудиту, адаптованого до умов нової інформаційної економіки. Рекомендовано для наукових працівників, аспірантів, фахівців-практиків і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

 

Докладна інформація про дану монографію міститься на сайті наукових досліджень викладачів факультуту "Облік і аудит" Харківського національного економічного університету

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Філософські основи соціально-економічного пізнання

1.1. Специфіка філософії як предмету наукового пізнання
1.2.Еволюція методологічних парадигм економічної теорії
1.3. Парадигма обліку, аналізу, контролю і аудиту та напрямки її реформування в сучасних умовах господарювання

Розділ 2. Зміна парадигми облікового процесу в умовах уніфікації облікових систем

2.1. Гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку як перспективні напрямки його удосконалення
2.2. Порівняння обліку необоротних активів за національними та міжнародними стандартами
2.3. Особливості обліку запасів за національними та міжнародними стандартами
2.4. Адаптація міжнародного досвіду обліку дебіторської заборгованості для вітчизняних підприємств
2.5. Порівняння обліку оренди за українськими та міжнародними стандартами
2.6. Порядок складання звітності малого підприємства за міжнародними стандартами
2.7. Порівняння обліку біологічних активів та сільськогосподарської продукції за національними та міжнародними стандартами

Розділ 3. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління розвитком підприємств та їх об’єднань

3.1. Системний підхід до організації обліково-аналітичного забезпечення розвитку підприємства
3.2. Облік витрат в системі управління витратами підприємства
3.3. Дослідження концептуальних засад процесного обліку витрат підприємства
3.4. Розбудова стратегічного управлінського обліку як інформаційне забезпечення вибору стратегії інноваційного розвитку підприємства
3.5. Формування системи первинних облікових документів й фінансової звітності в сучасних умовах господарювання
3.6. Організація стратегічного управлінського обліку в інтегрованих структурах бізнесу

Розділ 4. Капітал як центральна категорія бухгалтерського обліку

4.1. Капітал як центральна категорія економіки і обліку
4.2. Оцінка вартості капіталу підприємства
4.3. Використання основних концепцій оцінки активів в обліковому процесі
4.4. Удосконалення обліку статутного капіталу підприємства на етапі його формування
4.5. Аналіз структури власного капіталу підприємства та розробка напрямків її оптимізації
4.6. Аналіз особливостей ціноутворення на ринку нерухомості: житло як капітал
4.7. Розподіл і реалізація корпоративного контролю при формуванні капіталу акціонерного товариства

Розділ 5. Розбудова технології аналізу в умовах структурно-інноваційного реформування національної економічної системи

5.1. Системний підхід до розвитку економічного аналізу
5.2. Аналіз та оцінка капіталу підприємства для забезпечення його економічного розвитку
5.3. Ідентифікація змісту та напрямки застосування конкурентного аналізу
5.4. Управління змінами як нова сфера застосування економічного аналізу
5.5. Аналітичне забезпечення оцінки та оптимізації економічних ризиків (на прикладі підприємств вугільної галузі)
5.6. Оцінювально-аналітичний інструментарій якості корпоративного управління підприємством
5.7. Удосконалення аналізу та оптимізація бізнес-процесів логістичного менеджменту на основі операційних моделей масового обслуговування
5.8. Моделювання циклічних бізнес-процесів в умовах інформаційної протидії

Розділ 6. Теоретико-методологічні засади контролю і аудиту в умовах реформування системи фінансового контролю

6.1. Стан та напрямки реформування сучасної системи фінансового контролю
6.2. Теоретичні засади контролю і аудиту в Україні
6.3. Обґрунтування напрямків удосконалення державного фінансового контролю
6.4. Розвиток судово-економічної експертизи як форми використання спеціальних знань у сфері бухгалтерського обліку, аналізу та фінансово-господарського контролю для захисту законних інтересів підприємства
6.5. Узагальнення умов невизначеності у моделюванні економічних систем для їх контролінгу

Висновки
Література
Додатки


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44