The educational and methodical works

№ з/п

Назва

Вихідні дані

Обсяг (друк. арк.)

Співавтори

1.

Програма курсу "Організація обліку і контролю"

Харків: Вид. ХДЕУ, 2001. – 20 с.

1,0
0,5

Отенко В.І.

2.

Планы семинарских занятий, практические задания и методические рекомендации к ним по курсу "Организация учета и контроля»

Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 35 с.

2,0
1,0

Отенко В.І.

3.

Завдання з курсу "Організація бухгалтерського обліку і контролю", для студентів спеціальності 7.050106 заочної форми навчання

Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 16 с.

1,0

4.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу "Організація обліку" для студентів спеціальності 8.050106 усіх форм навчання

Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. – 24 с.

1,5
0,75

Отенко В.І.

5.

Магістерська програма "Облік і аудит підприємницької діяльності"

Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. – 232 с.

1,18
0,59

Отенко В.І.

6.

Робоча програма навчальної дисципліни "Організація обліку" для студентів спеціальності 8.050106 усіх форм навчання

Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 32 с.

2,0
1,0

О.В. Писарчук

7.

Магістерська програма "Контроль і ревізія"

Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 296 с.

2,0

8.

Магістерська програма "Податковий аудит". Розділ 4.3 "Облік і аудит"

Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 324 с.

1,0

9. Магістерська програми "Облік у фінансово-кредитних установах". Розділ 5.1.4. Робоча програма навчальної дисци-пліни "Організація обліку" Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – С. 153 - 179 1,5
0,75
О.В. Писарчук
10. Магістерська програми "Облік у бюджетних установах". Розділ 5.1.4. Робоча програма навчальної дисципліни "Організація обліку" Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – С. 155 - 181 1,5
0,75
О.В. Писарчук
11. Робоча програма навчальної дисципліни "Обліково-аналітичне забезпечення конкурентної розвідки" Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 40 с. 2,5 -
12. Робоча програма навчальної дисципліни "Організація обліку" Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 40 с. 2,5
1,75
О.В. Писарчук
13. Робоча програма навчальної дисципліни "Економічна безпека підприємства" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами еко-номічної діяльності)" всіх форм навчання Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 84 с. 5,25
1,31
О.М. Ястремська
С.В. Кавун
Д.А. Ріпка
14. Робоча програма навчальної дисципліни "Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчання Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 84 с. 5,25
1,75
С.В. Кавун
Д.А. Ріпка
15. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" з напряму підготовки 6.030509 та "магістр" зі спеціальності 8.03050901 з обліку і аудиту Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 124 с. 7,75
1,29
Ю.Д. Маляревський
Л.В. Безкоровайна, Н.С. Пасенко,
Н.В. Курган, Г.С. Лучанінова
16. Методичні рекомендації до виконання та оформ-лення дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання Х. : Вид. ХНЕУ, 2014. – 124 с. 7,75
1,11 
Ю.Д. Маляревський, Л.В. Безкоровайна, Н.С. Пасенко, В.В. Іванієнко, Н.В. Курган, Г.С. Лучанінова
17. Робоча програма нав-чальної дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчання Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 53 с. 3,3
1,1 
І. Г. Волошан, М. С. Горяєва
18. Робоча програма навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 60 с.  3,75  -
19. Робоча програма навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік в управлінні підприємством" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і ау-дит" денної форми навчання Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 60 с.  3,6
1,8
О.В. Писарчук
20. Теорія обліку та сучасні концепції звітності: ро-боча програма для здо-бувачів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» третього (освітньо-наукового) ступеня Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 9 с.  0,47  
21. Організація бухгалтерського обліку та контролю в управлінні підприємством : робоча програма для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 83 с.

  5,1 
1,7

 І.М. Нестругіна
О.В. Писарчук

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44