Scientific and Research Activity

Під моїм керівництвом підготували та захистили дисертації

на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук - сім осіб:

- Ярошенко Іван Васильович. Дисертація на тему; "Формування збалансованої системи показників в управлінні інтегрованими структурами бізнесу". Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності" (2008 рік);
- Поспєлов Олександр Михайлович. Дисертація на тему; "Організація логістичного управління діяльністю підприємства". Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності" (2009 рік);
Березовський Кирило Михайлович. Дисертація на тему; "Маркетингове управління діяльністю промислового підприємства в умовах глобалізації". Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності" (2013 рік);
Литвиненко Аліна Олекнсандрівна. Дисертація на тему; "Управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства". Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності" (2015 рік);
- Пасічник Інна Юріївна. Дисертація на тему: "Управління конкурентоспроможністю продукції на основі маркетингової стратегії". Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності" (2016 рік).
- Волковська Яна Віталіївна. Дисертація на тему "Управлінський облік витрат операційної діяльності підприємств готельно-ресторанного комплексу". Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Диплом ДК №048654 від 23.10.2018 р., Харківський державний університет харчування і торгівлі (2018 рік);
- Макаренко Віта Юріївна. Дисертація на тему "Організаційно-методичне забезпечення формування інтегрованої звітності". Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Диплом ДК № №055844 від 26.02.2020 р., Харківський державний університет харчування і торгівлі (2019 рік).

на здобуття наукового ступеня доктора філософії - дві особи:

- Погрібняк Дарина Сергіївна. Доктор філософі зі спеціальності 071 Облік і оподаткування. Тема дисертації: Організація бухгалтерського обліку в адаптивному управлінні об'єднанням підприємств. Диплом ДР № №001014 від 18.04.2021 р., Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (2021 р.)
- Єрмаченко Єгор Володимирович. Доктор філософії зі спеціальності 073 Менеджмент. Тема дисертації: Формування адаптивної стратегії в когнітивному управлінні підприємством. Диплом ДР № №001392 від 24.05.2021 р.  Харківський державний університет харчування та торгівлі (2021 р.)

Участь у атестації кадрів

Неодноразово входив до складу разових рад з присудження наукового ступеню доктора філософії у якості голови ради, реценцета або опонента

До 2022 року входив до складу спеціалізованих вчених рад

у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця (Д 64.055.2) 

У спеціалізований Раді ХНЕУ ім. С. Кузнеця (Д 64.055.2) були відкриті спеціальності:
08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
08.07.08 - фінанси, грошовий обіг і кредит

у Харківському державному університеті харчування та торгівлі (Д 64.088.02)

У спеціалізованій Раді ХДУХТ (Д 64.088.02) були відкриті спеціальності:
08.00.04 - економіка та управління підприємствами
08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Апробація наукових досліджень проведена в рамках науково-дослідних робіт, які проводилися:

Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця

У якості керівника тем:
– Фінансово-економічний механізм розвитку корпоративних структур (ініціативна тема, номер державної реєстрації 0107U000399);
– Розвиток управлінського обліку та стратегічних систем вимірювання ін-новаційно орієнтованих промислових підприємств та інтегрованих структур біз-несу (держбюджет МОН, номер державної реєстрації 0111U003024);
– Організація логістичного управління процесами транскордонного співробітництва (госпдоговірна, номер державної реєстрації 0112U00430);
– Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком промислового підприємства (госпдоговірна, номер державної реєстрації 0114U001917);
– Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємства (госпдоговірна, номер державної реєстрації 0115U001233);
– Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем: теорія та методологія (держбюджет МОН, номер державної реєстрації 0115U002375);
– Організація обліку та стратегічних систем вимірювання в управлінні підприємством (госпдоговірна, номер державної реєстрації 0015U001233);
– «Організація обліково-аналітичної підтримки стратегічного менеджменту підприємства», № 0117U007239, з. 18.09.2017 р. по 31.10.2017 (наказ 98-НДС від 18.09.2017 р.);
– «Розвиток обліково-аналітичного забезпечення управління бізнес-процесами підприємства», № 0120U102467, з. 04.05.2020 р. по 31.05.2020 р. (наказ 15-НДС від 28.04.2020 р.).

У якості відповідального виконавця тем:
– Стратегічне управління соціально-економічним розвитком інтегрованих структур бізнесу в умовах євроінтеграції (держбюджет МОН, номер державної реєстрації 01084000473);
– Вдосконалення системи стратегічного управління стійким розвитком підприємства (госпдоговірна, номер державної реєстрації 0105U006404);

У якості виконавця тем:
– Теоретичне обґрунтування стратегії корпоративного управління (держбюджет МОН, номер державної реєстрації 0101U003157);
– Розробка механізму інноваційного управління підприємством на основі теорії інформаційної вартості (держбюджет МОН, номер державної реєстрації 0105U008592);
– Інституціональне забезпечення реалізації пріоритетних напрямів науко-вого та інноваційного розвитку України (держбюджет МОН, номер державної реєстрації 0112U001117);
– Шляхи поліпшення управління фінансовим станом акціонерного підприємства в умовах інфляції (госпдоговірна).

Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України:

у якості виконавця тем
– Стратегія розвитку машинобудівного комплексу (держбюджет, номер державної реєстрації 0106U001852);
– Формування організаційного-економічного механізму корпоративного управління промислових підприємств регіону (держбюджет, номер державної реєстрації 0105U002370)
– Модель формування регіональних кластерних структур (держбюджет);
– Формування механізму розвитку конкурентоспроможних інтегрованих структур бізнесу в умовах глобалізації (держбюджет, номер державної реєстрації 0107U006352)


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44