Economics of Labour: study guide

Економіка праці

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

У навчальному посібнику на основі досягнень закордонної теорії і практики в галузі трудових відносин, досвіду, накопиченого вітчизняними підприємствами, а також особливостей становлення ринкової економіки в Україні, розглядаються питання формування ринку праці і його регулювання, проблеми зайнятості працездатного населення. Значне місце в посібнику займає організація і регулювання заробітної плати, функціонування тарифної системи, використання різних форм і систем заробітної плати, досліджується поводження роботодавців і працівників у результаті впливу стимулів у вигляді заробітної плати, ціни, прибутку, негрошових факторів і державної політики. Категорія продуктивності праці розглянута з позицій концепцій теорій вартості та теорії факторів виробництва. Посібник розрахований на студентів економічних вузів, спеціалістів в галузі праці і соціально-трудових відносин.

Пилипенко А.А. Навчальний посібник "Економіка праці" / С.М. Пилипенко, А.А. Пилипенко, І.П. Отенко. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2001. – 228 с.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №14/18.2-631 від 07.05.2001 р.)

ЗМІСТ

Вступ

1. Предмет, метод і задачі курсу

1.1. Загальна характеристика, предмет і метод курсу
1.2. Економіка праці в системі наук
1.3. Історія розвитку трудового напрямку економічної думки
Контрольні запитання

2. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

2.1. Зміст поняття і сутність економічної категорії "праця"
2.2. Роль праці в розвитку людини і суспільства
2.3. Зміст і характер праці
Контрольні запитання

3. Трудові ресурси

3.1. Населення як суб’єкт економічних та інших суспільних процесів і явищ
3.2. Формування структури трудових ресурсів
3.3. Трудовий потенціал: сутність, показники і структура
Контрольні запитання

4. Ринок праці і зайнятість населення

4.1. Поняття та особливості ринку праці
4.2. Пропозиція та попит на ринку праці
4.3. Безробіття, його показники і види
4.4. Зайнятість населення: сутність, принципи і форми
4.5. Регулювання ринку праці і служба зайнятості
4.6. Міграція населення
Контрольні запитання

5. Ефективність праці і її показники

5.1. Продуктивність і рентабельність праці як основні показники її ефективності
5.2. Система виміру продуктивності праці
5.3. Підходи до управління продуктивністю праці і її плануванню
Контрольні запитання

6. Фактори й резерви росту продуктивності праці

6.1. Фактори та умови зміни продуктивності праці
6.2. Резерви підвищення продуктивності праці
Контрольні запитання

7. Кадри підприємства та ефективність їх використання

7.1. Структура кадрів підприємства
7.2. Визначення чисельності відрядних робітників
7.3. Визначення чисельності почасових працівників
7.4. Рух кадрів на підприємстві
Контрольні запитання

8. Організація праці на підприємстві

8.1. Сутність і значення організації праці на підприємстві
8.2. Функції організації праці
8.3. Форми організації праці
Контрольні запитання

9. Елементи організації праці та її форми

9.1. Підбір, підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників
9.2. Поділ і кооперування праці
9.3. Розробка раціональних прийомів і методів праці
9.4. Організація робочих місць
9.5. Умови праці і фактори їх формування
9.6. Планування й облік праці
9.7. Дисципліна праці
Контрольні запитання

10. Нормування праці

10.1. Сутність і значення нормування праці  
10.2. Об’єкти нормування праці
10.3. Система нормативів і норм праці
10.4 Методи нормування трудових процесів
Контрольні запитання

11. Методи дослідження затрат робочого часу

11.1. Робочий час і час відпочинку
11.2. Методи та заходи дослідження робочого часу
11.3. Хронометражні дослідження і техніка їх проведення
11.4. Фотографія робочого часу, особливості її підготовки та проведення
Контрольні запитання

12. Рівень життя і доходи населення

12.1. Основні цілі і пріоритети соціальної політики на сучасному етапі розвитку економіки
12.2. Рівень життя: поняття і фактори, що його визначають
12.3. Прожитковий мінімум і методи його розрахунку
Контрольні запитання

13. Організація оплати праці

13.1. Сутність заробітної плати і її формування
13.2. Функції, елементи і принципи організації заробітної плати
13.3. Організаційні основи заробітної плати
Контрольні запитання

14. Форми і системи оплати праці

14.1. Поняття системи заробітної плати
14.2. Класифікація форм і систем заробітної плати
14.3. Умови застосування відрядних і погодинних систем оплати праці
14.4. Основні види заохочувальних виплат
14.5. Доплати і надбавки до основної заробітної плати
Контрольні запитання

15. Механізм активізації відношення до праці

15.1. Соціально-трудові відношення до праці в ринкових умовах
15.2. Механізм регулювання трудової поведінки
Контрольні запитання

Використана література


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44