Тексти статей SCOPUS

Gavkalova N. Cognitive Instruments Of Public Management Accountability For Development Of National Innovation System / N. Gavkalova, S. Labunska, A. Pylypenko, O. Prokopishyna // Viešoji politika ir administravimas public policy and administration. – 2019. –Vol. 18. – Nr. 3. – P. 114-124

Головною метою дослідження було розробити когнітивні інструменти, що дозволяють обґрунтувати рішення в національній інноваційній політиці. У теоретичній частині дослідження порівняно основи національної інноваційної політики країн-членів ЄС та України, щоб виявити фактори пришвидшення інноваційного розвитку. В емпіричній частині дослідження на основі фінансових, статистичних та управлінських звітів проведено аналіз інноваційної спроможності українських підприємств. Результати аналізу підтвердили, що систематичність проведення інноваційної діяльність дозволило підприємствам досягти вищих рівнів інноваційного потенціалу. Формування когнітивної аналітичної бази дозволило застосовувати моделювання сценаріїв на рівні державного управління інноваційною діяльністю. Підхід когнітивного моделювання виправдовувався, по-перше, підвищеною волатильністю в економічних умовах сучасних реалій кризи в національній економіці, по-друге, дорогими та ризикованими інноваціями, швидким розповсюдженням інформаційних ресурсів під час впровадження інноваційних процесів, і, по-третє, наявністю взаємовплив об'єктів національної інноваційної системи.

Korneev M. Organized management of decentralized economic production systems with joint implementation of development projects (Організація управління децентралізованими економіко-виробничими системами при спільній реалізації проектів розвитку) / M. Korneev, A. Pylypenko, O. Popov, N. Shmanko // Eastern-European journal of enterprise technologies (Східно-Європейський журнал передових технологій). – 2019. – Том 4. – № 3 (100). – P. 22-35

Оскiльки iнтеграцiя та кооперацiя пiдприємств перетворилися в одну з головних передумов забезпечення їх успiшного функцiонування, то й органiзацiя управлiння iнтегрованими економiко-виробничими системами має враховувати особливостi децентралiзованого прийняття рiшень локально оптимiзованими суб’єктами господарювання. Метою роботи було формування теоретичного базису органiзацiї управлiння спiльною реалiзацiєю проектiв розвитку учасниками децентралiзованих економiко-виробничих систем, заснованого на технологiї бiзнес-iнжинiрингу. Гiпотезою дослiдження є реалi- зацiя такої органiзацiйної регламентацiї взаємодiї через створення набору бiзнес-правил,розподiлених мiж учасниками економiко-виробничої системи. Регламентацiя бiзнес-правил та органiзацiя комунiкацiй мiж економiчними агентами забезпечується за рахунок використання методологiї архiтектурно- го опису органiзацiї (Design and Engineering Methodology for Organizations, DEMO). В рамках застосування DEMO-методологiї визначено сукупнiсть ключових ролей стейхколдерiв, взаємодiя мiж якими визначає орiєнтири розвитку економiко-виробничої системи. Розроблено сукупнiсть верхньорiвневих моделей комунiкацiї учасникiв економiко-виробничих систем. Визначено групи правил пiдтримки стiйкостi життєдiяльностi економiко-виробничої системи. Отриманi моделi можуть бути спiввiднесенi з рiзними стандартами архiтектурного моделювання складних систем. Представлена логiка такого спiввiднесен- ня на прикладi мови архiтектурного моделювання ArchiMate. Доречнiсть такого спiввiднесення обумовлена створенням пiдґрунтя для розгортання корпоративної iнформацiйної системи та оптимiзацiї бiзнес-процесiв економiко-виробничої системи

PYLYPENKO, Andriy A. et al. Methodical Maintenance of Management of Logistic Activity of the Trade Enterprise: Economic and Legal Support. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 10, n. 6, p. 1723-1731, sep. 2019

Динамізм розвитку торгових відносин на міжнародній арені вимагає від вітчизняних торгових підприємств запровадження ефективних інструментів управління діяльністю, серед яких визначено логістику. У статті досліджено методологічні основи аналізу внутрішнього середовища логістичної діяльності шляхом визначення основних логістичних потоків торгового підприємства та показників для їх оцінки. Визначено та порівняно основні методи проведення аналізу зовнішнього середовища логістичної діяльності торгового підприємства. Сформовано алгоритм побудови логістичної стратегії торгового підприємства. Вказано основні правові принципи регулювання логістичної діяльності торгового підприємства.

Pylypenko A. Institutional and architectural design of organizational development of large-scale economic and industrial systems (Інституціонально-архітектурне проектування організаційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем) / A.Pylypenko, A. Litvinenko // Economic Annals-XXI (Економічний часопис-ХХІ). – 2017. – 165(5-6). – С.75-79

У статті представлено концепцію інституціонального проектування організаційного розвитку інтегрованих об’єднань підприємств, в основу якої покладено стандарти архітектурного опису складних соціально-економічних систем та розширення методології управління змінами. В основу розробки концепції покладено онтологічне та мультиагентське моделювання механізму управління розвитком великомасштабних економіко-виробничих систем.

Pylypenko A. Development of information consolidation system in the reflective management of large-scale economic and production systems (Розробка системи консолідації інформації в рефлексивному управлінні великомасштабними економіко-виробничими системами) / A. Pylypenko, O. Popov // Eastern-European journal of enterprise technologies (Східно-Європейський журнал передових технологій). – 2017. – №4/3 (88). – 56-65

Представлена концепція інформаційного забезпечення діяльності інтегрованих об’єднань підприємств. Визначено систему гіпотез та теоретичних положень щодо консолідації інформації для менеджменту великомасштабних економіко-виробничих систем. Процес організації розкрито з використанням методології структурного аналізу та моделювання. Формалізація змісту процесів консолідації, заснована на концентричній теоретико-множинній моделі, обумовила особливості підпорядкування контурів консолідації інформації принципам рефлексивноо управління

Пилипенко А.А. Потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства: ідентифікація та оцінювання / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – №159(5-6). – №52-57 (Economic Annals-ХХI: Volume 159, Issue 5-6, Pages: 52-57, July 20, 2016)

У статті запропоновано поняття «потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства» та розкрито його змісту через сукупність ознак, серед яких виділено ознаки «спроможність формування» та «здатність до трансформаційного перегляду». Отримання кількісного значення потенціалу розвитку матеріально-технічної бази підприємства запропоновано здійснювати шляхом використання ієрархічної моделі нечіткого логічного висновку, виконаної в програмному середовищі fuzzyTech.

Пилипенко А.А. Стратегічний аспект організації обліково-аналітичної підтримки антикризового управління / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С.234 – 241

У статті розглянуто особливості формування обліково-аналітичного забезпечення системи стратегічного антикризового менеджменту підприємств та їх об'єднань. Особливість пропозицій полягає в орієнтуванні процесів генерації облікової інформації на превентивний характер антикризових дій суб'єктів господарювання

Пилипенко А.А. Формалізація стратегічних орієнтирів стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в розрізі її архітектурного представлення / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №7(109). – С. 253 – 260

У статті розширено розуміння напрямків співвіднесення понять «стійкість розвитку» та «інтегрована структура бізнесу». Запропоновано підхід до формалізованого представлення архітектури інтегрованої структури бізнесу. Обґрунтовано технологію забезпечення стійкості розвитку інтеграційного утворення через забезпечення компліментарності компетенцій різних рівнів його архітектурної побудови.

 
 
Powered by Phoca Download

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44