Організація обліку і контролю. Підручник (з грифом МОН)

Організація обліку і контролю

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Розглядаються питання організації обліку і контролю в системі управління підприємством. Значної уваги приділено розгляду обліку як інформаційно-аналітичного забезпечення процесу розробки стратегії розвитку підприємства. Докладно висвітлюються особливості організації контролінгу, управлінського й стратегічного обліку. Розглянуто питання розробки облікової політики підприємства, організації окремих облікових ділянок й праці відповідних виконавців, побудови систем документування господарських операцій, структурно-функціональної регламентації обліково-аналітичного процесу, формування інструментарію організації й планування перспективного розвиту бухгалтерського обліку. Підручник адресовано, в першу чергу, студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів. Він, безумовно, корисний також широкому колу практикуючих економістів, бухгалтерів та керівникам організацій.

 Пилипенко А.А. Організація обліку і контролю: підручник / А.А. Пилипенко, В.І. Отенко. – Х.: Видавничий Дім "ІНЖЕК", 2005. – 424 с.

Гріф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11-6324 від 09.12.2004 р.)

ЗМІСТ

Вступ

Модуль 1. Загальні положення організації обліку і контролю

1. Основи теорії організації

1.1. Системний підхід до організації обліку і контролю
1.2. Поняття організації
1.3. Розвиток теорій організації
Висновки
Контрольні запитання

2. Предмет, метод і задачі курсу "Організація обліку і контролю"

2.1. Основи організації обліку і контролю в системі управління підприємством
2.2. Предмет, об’єкт та задачі курсу організації обліку і контролю
2.3. Принципи організації обліку і контролю.
2.4. Організація обліку і контролю в системі економічних наук
Висновки
Контрольні запитання

3. Інструментарій та методи організації обліку і контролю

3.1. Загальнонаукові методи в організації обліку і контролю
3.2. Специфічні методи організації облікового і контрольного процесів
3.3. Методологія структурного аналізу та проектування в організації обліку і контролю
3.4. Проектний менеджмент в організації обліку і контролю
Висновки
Контрольні запитання

4. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку

4.1. Організація нормативно-правової бази облікового процесу
4.2. Внутрішня регламентація ведення обліку і контролю
4.3. Організація бухгалтерського діловодства
Висновки
Контрольні запитання

Модуль 2. Основи організації обліку і контролю

5. Організація облікового процесу

5.1. Загальна побудова і зміст облікового процесу  
5.2. Основні етапи організації бухгалтерського обліку  
5.3. Процесно-орієнтовані моделі обліку  
5.4. Основи розробки облікової політики підприємства  
Висновки
Контрольні запитання

6. Організація первинної інформації та облікових номенклатур

6.1. Еволюція показників стратегії розвитку підприємства
6.2. Облікові номенклатури й носії облікової інформації
6.3. Організація документування господарських операцій на підприємстві
6.4. Шляхи зменшення кількості документів  
6.5. Методика та техніка розробки форм носіїв облікової інформації  
Висновки
Контрольні запитання

7. Організація документообігу

7.1. Поняття документообігу  
7.2. Стадії документообігу  
7.3. Планування документообігу  
7.4. Аналіз і контроль за документообігом  
7.5. Організація електронного документообігу
Висновки
Контрольні запитання

8. Організація контрольного процесу

8.1. Загальна побудова контрольного процесу  
8.2. Організація технології контролю та аналізу  
8.3. Формування й вдосконалення системи внутрішнього контролю  
Висновки
Контрольні запитання

9. Організація управлінського обліку

9.1. Основи організації управлінського обліку в системі контролінгу
9.2. Бюджетування як основа оперативного контролю
9.3. Організація стратегічного обліку та процесів моніторингу
Висновки
Контрольні запитання

Модуль 3. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контролем та аналізом

10. Організаційна побудова бухгалтерської та контрольно-ревізійної служби

10.1. Організаційне забезпечення облікового і контрольного процесів  
10.2. Принципи та форми побудови структури облікового апарата  
10.3. Методика розробки положення про бухгалтерію  
10.4. Аутсорсингова схема організації обліку і контролю  
10.5. Планування й контроль строків виконання облікових робіт  
Висновки
Контрольні запитання

11. Організація роботи виконавців облікового та контрольного процесів

11.1. Основні принципи організації праці виконавців облікового процесу
11.2. Розподіл та кооперація бухгалтерської праці  
11.3. Нормування праці та оптимізація складу й чисельності працівників бухгалтерії
11.4. Формування кваліфікаційних характеристик та посад робітників бухгалтерії  
11.5. Формування посадових інструкцій виконавців облікового процесу
11.6. Самоорганізація працівників бухгалтерії
Висновки
Контрольні запитання

Модуль 4. Організація топологічних підсистем обліку і контролю

12. Організація обліку власного капіталу

12.1. Основні завдання організації обліку власного капіталу
12.2. Організація обліку формування та змін статутного капіталу
12.3. Регламентація операцій з власним капіталом
Висновки
Контрольні запитання

13. Організація обліку зобов’язань

13.1. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань
13.2. Організація обліку і контролю довгострокових зобов’язань та доходів майбутніх періодів
13.3. Організація обліку і контролю поточних зобов’язань
13.4. Організація обліку і контролю праці та її оплати  
Висновки
Контрольні запитання

14. Організація обліку та аналізу довгострокових активів

14.1. Загальні принципи організації обліку довгострокових активів  
14.2. Організація обліку руху основних засобів  
14.3. Документальне оформлення обліку основних засобів  
14.4. Організація обліку нематеріальних активів  
14.5. Організація контролю за рухом, використанням та збереженням довгострокових активів  
Висновки
Контрольні запитання

15. Організація обліку та аналізу оборотних активів

15.1. Загальні питання організації обліку і контролю оборотних активів
15.2. Організація обліку надходження, зберігання та вибуття запасів
15.3. Організація складського обліку і контролю  
15.4. Організація обліку і контролю руху та використання запасів у виробництві  
15.5. Організація роботи каси та обліку операцій на рахунках у банках  
Висновки
Контрольні запитання

16. Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів діяльності підприємства

16.1. Загальні підходи до організації обліку і контролю витрат  
16.2. Організаційне регламентування калькулювання собівартості продукції  
16.3. Процесно-орієнтовані моделі калькулювання собівартості
16.4. Організація обліку і контролю доходів і результатів діяльності підприємства
Висновки
Контрольні запитання

17. Організація звітності на підприємстві

17.1. Підсумковий етап облікового процесу та головні принципи його організації  
17.2. Організація складання та забезпечення контролю звітності  
Висновки
Контрольні запитання

Модуль 5. Організація забезпечення та розвитку обліку і контролю

18. Організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку, контролю й аналізу

18.1. Організація інформаційного забезпечення облікового і контрольного процесів
18.2. Коучинг і соціальне забезпечення облікового і контрольного процесів  
18.3. Організація ергономічного та технічного забезпечення обліку і контролю
Висновки
Контрольні запитання

19. Планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку

19.1. Організація планування розвитку обліку і контролю  
19.2. Визначення ефективності заходів щодо вдосконалення обліку і контролю  
19.3. Оцінка якості організації обліку та контролю  
Висновки
Контрольні запитання

Рекомендована література  
Додатки


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44