Організація обліку і контролю. Навчальний посібник (з грифом МОН)

Організація обліку і контролю

Рекомендовано Міністреством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол №3 від 19.03.2001 р.)

Розглядаються питання організації обліку і контролю в системі управління підприємством. Висвітлюються предмет та методичні прийоми, особливості організації облікового і контрольного процесів та їх взаємозв’язок, сутність і завдання документування господарських операцій, облікова реєстрація та формування бухгалтерської звітності. Розглянуто питання організації управлінського обліку. Призначений для студентів, магістрів та викладачів вузів, може бути корисним для бухгалтерів, що прагнуть підвищити свою кваліфікацію, керівників підприємств та працівників фінансових і економічних служб підприємства.

Пилипенко А.А. Навчальний посібник "Організація обліку і контролю" / А.А. Пилипенко, В.І. Отенко. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 288 с.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №14/18.2-631 від 07.05.2001 р.)

ЗМІСТ

Вступ

1. Предмет, метод і задачі курсу

1.1. Основи організації обліку і контролю в системі управління підприємством
1.2. Принципи організації обліку і контролю.
1.3. Предмет та об’єкти організації обліку і контролю
1.4. Методи організації обліку і контролю
1.5. Організація обліку і контролю в системі економічних наук
Контрольні запитання

2. Організація облікового процесу

2.1. Загальна побудова і зміст облікового процесу
2.2. Основні етапи організації бухгалтерського обліку
2.3. Основи розробки облікової політики підприємства
Контрольні запитання

3. Організація контрольного процесу

3.1. Загальна побудова контрольного процесу
3.2. Організація контролю на різних технологічних етапах
3.3. Формування й вдосконалення системи внутрішнього контролю
3.4. Бюджетування як основа оперативного контролю
3.5. Організація аналітичного процесу
3.6. Організація процесу моніторингу
Контрольні запитання

4. Організація первинної облікової інформації та облікових номенклатур

4.1. Облікові номенклатури й носії облікової інформації
4.2. Організація документування господарських операцій на підприємстві
4.3. Шляхи зменшення кількості документів
4.4. Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах
4.5. Методика та техніка розробки форм носіїв облікової інформації
Контрольні запитання

5. Організація документообігу

5.1. Поняття документообігу
5.2. Стадії документообігу
5.3. Планування документообігу
5.4. Аналіз і контроль за документообігом
5.5. Організацій бухгалтерського діловодства
Контрольні запитання

6. Організаційна побудова бухгалтерської та контрольно-ревізійної служби і розробка організаційних регламентів

6.1. Організаційне забезпечення облікового і контрольного процесів
6.2. Принципи та форми побудови структури облікового апарата
6.3. Розподіл праці між структурними підрозділами та формування організаційних регламентів
6.4. Методика розробки положення про бухгалтерію (групу контролю, аналізу)
6.5. Планування й контроль строків виконання облікових робіт
Контрольні запитання

7. Організація роботи виконавців облікового та контрольного процесів

7.1. Основні принципи організації праці виконавців облікового процесу
7.2. Розподіл та кооперація бухгалтерської праці
7.3. Нормування праці та оптимізація складу й чисельності працівників бухгалтерії
7.4. Формування кваліфікаційних характеристик та посад робітників бухгалтерії
7.5. Формування посадових інструкцій виконавців облікового процесу
7.6. Самоорганізація працівників бухгалтерії
7.7. Організація ергономічного та соціального забезпечення облікового і контрольного процесів
Контрольні запитання

8. Організація обліку й контролю запасів, доходів і витрат

8.1. Загальні питання організації обліку і контролю запасів
8.2. Організація обліку і контролю заготівлі та придбання матеріалів
8.3. Організація складського обліку і контролю
8.4. Організація обліку і контролю руху та використання запасів у виробництві
8.5. Організація первинного обліку руху запасів
8.6. Організація обліку і контролю витрат та калькулювання собівартості основного виробництва
8.7. Організація обліку і контролю доходів підприємства
Контрольні запитання

9. Організація обліку і контролю праці та її оплати

9.1. Загальні принципи організації обліку і контролю праці та її оплати
9.2. Організація обліку працівників та первинного обліку робочого часу
9.3. Організація обліку розрахунків з робітниками
9.4. Організація контролю праці та її оплати
Контрольні запитання

10. Організація обліку й контролю основних засобів та нематеріальних активів

10.1. Загальні принципи організації обліку основних засобів
10.2. Організація обліку руху основних засобів
10.3. Документальне оформлення обліку основних засобів
10.4. Організація обліку нематеріальних активів
10.5. Організація контролю за рухом, використанням та збереженням основних засобів
Контрольні запитання

11. Організація обліку й контролю зобов'язань грошових, розрахункових і фінансових операцій

11.1. Організація обліку коштів та операцій на рахунках у банках
11.2. Організація роботи каси на підприємстві
11.3. Організація обліку і контролю розрахунків
Контрольні запитання

12. Особливості організації обліку на підприємствах різних форм власності

12.1. Особливості організації обліку і контролю в акціонерних товариствах
12.2. Особливості організації обліку і контролю на малих підприємствах
12.3. Особливості організації обліку і контролю у торгівельних підприємствах
Контрольні запитання

13. Організація звітності на підприємстві

13.1. Підсумковий етап облікового процесу та головні принципи його організації
13.2. Організація інформаційного забезпечення
13.3. Організація складання та забезпечення контролю звітності
Контрольні запитання

14. Організація забезпечення та розвитку бухгалтерського обліку і контролю

14.1. Організація планування розвитку обліку і контролю
14.2. Визначення ефективності заходів щодо вдосконалення обліку і контролю
14.3. Оцінка якості організації обліку та контролю
Контрольні запитання

Використана література
Додатки 


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44